Objectius

Habitatge popular

Generar un model de propietat col·lectiva. Establir preus assequibles i independents de les fluctuacions del mercat immobiliari.

Barri i comunitat

Integrar urbanísticament l’edifici al barri seguint els criteris del Pla Popular. Esdevenir un model d’ús del sòl públic amb espais oberts al veïnat. Construir una vida comunitària en interacció amb el barri.

Disseny, construcció i manteniment

Planificar, pensar i idear col·lectivament l’espai on ens agradaria viure. Aplicar la lògica del decreixement per a generar i mantenir un habitatge sostenible en el sentit més ampli de la paraula.

Finançament

Emprar fórmules de finançament seguint principis de coherència ètica i social. Ampliar els mitjans de finançament a l’àmbit de l’autogestió i el suport mutu entre les sòcies de la Cooperativa.

Habitatge comunitari

Establir una forma d’organització comunitària horitzontal amb l’assemblea com a òrgan de coordinació i presa de decisions. Promoure noves formes de convivència i cohabitatge que puguin respondre a les diverses necessitats de les integrants de la comunitat al llarg de les seves vides. Basar la convivència en el recolzament mutu, les cures i la resolució de conflictes, entenent el conflicte com a un fenomen inherent a la convivència i font d’aprenentatge col·lectiu.

Replicació

Presentar el projecte com una alternativa factible d’habitatge comunitari en l’àmbit urbà. Promocionar i acompanyar la creació de noves comunitats i cooperatives d’habitatge al barri.

Vallcarca

El barri de Vallcarca arrossega des de fa més d’una dècada una situació urbanística complexa. L’aprovació l’any 2002 de l’MPGM en l’àmbit de l’Avinguda Hospital Militar – Farigola va condemnar el casc antic del barri a un veritable urbanicidi. La degradació soferta durant anys ha transformat la realitat física i humana del casc antic del barri, que va mantenir durant dècades un ampli teixit comercial.